Hopp til innholdet

Om Stå Opp

Søvnbehandling i grupper

Søvnbehandlingsprogrammet «Stå Opp» er utviklet til bruk i kommunehelsetjenesten. Gruppebehandlingen er skreddersydd for bruk i lavterskeltilbud i kommuner, og vil særlig passe inn ved Frisklivssentraler og Rask psykisk helsehjelp.

Beskrivelse av gruppebehandlingen

Behandlingens kjerneelementer er søvnrestriksjon og stimuluskontroll. Dette er velkjente og godt dokumenterte metoder i behandling av kroniske søvnvansker. Behandlingen er krevende for deltakerne, men effektiv. Behandlingsprogrammet er også kvalitetssikret gjennom systematisk innsamlede data i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og resultatene er presentert i en vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening, august 2020. Gruppebehandlingen er utviklet av psykologene Iver Strandheim og Paul Andreas Aasen i Oppegård kommune og med midler fra Fylkesmannen. 

Opplæring av behandlere

Opplæring i «Stå Opp» tilbys i følgende former:

  • «On-site» opplæring: Én eller flere psykologer fra Stå Opp-teamet reiser ut til en kommune og gjennomfører en opplæringsdag og en oppfølgingsdag.
    • Opplæringsdagen skal gjøre kommunen rustet til å planlegge og gjennomføre en Stå Opp-gruppe, mens oppfølgingsdagen fokuserer på kvalitetsheving og dybdelæring av metoden.
    • Oppfølgingsdagen skal legges på samme dag som en behandlingsgruppe, slik at Stå Opp-teamet får observert gjennomføring av én samling.
    • Ta kontakt her for mer informasjon og priser.
  • Seminar om Stå Opp: Et todagers seminar hvor vi samler instruktører fra hele Norge for en grundig faglig gjennomgang og praktisk trening i ferdigheter som er sentrale for å lykkes med Stå Opp-behandling. Seminarets mål er at man skal opparbeide seg nok kompetanse og trygghet til at man kan arrangere en Stå Opp-gruppe i egen kommune.
    Her er mer informasjon om opplæringsseminaret.

Målgruppe for søvnbehandlingen

Behandlingen er utviklet for personer som sliter med kronisk insomni (vedvarende søvnvansker).

Rammer for gruppene

Gruppen samles sju ganger over en periode på ni uker. Hver samling varer i 1,5 timer. Det gjennomføres en forsamtale med hver gruppedeltaker, før man bestemmer seg for om man gjennomfører behandlingen.

Behandlingsmateriell

Det er utarbeidet en behandlingsmanual, deltakerhefter og medfølgende lysbildepresentasjoner for hver samling, klikk her for mer informasjon om dette.

Avgrensning mot «Sov Godt»-kurs

Helsedirektoratets «Sov Godt»-kurs er et veletablert tilbud i mange kommuner, og spesielt mange frisklivssentraler tilbyr dette. «Sov Godt»-kurs har gode virkemidler for deltakere som er i risikosonen for å utvikle insomni, eller som av andre grunner ønsker å sove bedre. For pasienter som har klinisk insomni er det imidlertid lite som tyder på at psykoedukative kurs som «Sov Godt» er effektiv behandling (se bl.a. Morin et al. 2006).

Litt forenklet kan man si at «Sov Godt» primært er et psykoedukativt kurs (det vil si at man lærer om søvn og søvnbehandling), mens «Stå Opp» er gjennomføring av noe av den behandlingen man lærer om i «Sov Godt». «Sov Godt» har derfor etter vår mening absolutt livets rett, men bør ikke benyttes på personer med kronisk insomni – der vil behandling ved hjelp av kognitiv atferdsterapi for insomni, som «Stå Opp», fungere bedre.